Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Koninklijke Jumbo B.V.

Mei 2018

Koninklijke Jumbo B.V. (hierna: “Jumbo”), gevestigd aan Westzijde 184 1506 EK Zaandam, Nederland, is onderdeel van het Europese speelgoedbedrijf JumboDiset Groep en ontwikkelt, produceert en verkoopt speelgoed, spellen en puzzels.

 

Contactgegevens:

www.jumbo.eu 

Westzijde 184

1506 EK Zaandam

+ 31 75 6531300 1. Inleiding
  • Het gebruik van deze website wordt mogelijk gemaakt door Jumbo en is onderhevig aan de hieronder genoemde  Algemene Voorwaarden. 
  • Met het gebruik van deze website accepteer je automatisch deze Algemene Voorwaarden op de datum van je eerste gebruik van de website.
  • Jumbo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Het continueren van het gebruiken van deze website nadat wijzigingen zijn gepubliceerd betekenen een aanvaarding van deze overeenkomst, zoals gewijzigd. Indien je niet akkoord wenst te gaan met de nieuwe Algemene Voorwaarden, dan dien je het gebruik van de website te staken en gestaakt te houden.

 

 1. Gebruik en maatregelen

  • Je gaat ermee akkoord de website alleen te gebruiken voor rechtmatige doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, of het gebruik en genot van de websites beperkt voor, een andere persoon of partij.
  • Indien Jumbo meent dat je je schuldig maakt aan ongeoorloofde handelingen, kan Jumbo passende maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het blokkeren van de aangemaakte profielen of IP adressen. Als ongeoorloofde  handelingen worden onder meer beschouwd: 

   • het doen van beledigende, discriminerende of bedreigende mededelingen in reviews, op fora, via het Serviceformulier, de social media kanalen van Jumbo of anderszins op de website;
   • het op enigerlei wijze gedragen waardoor een verstoring of storing van het goed functioneren van de  websites wordt veroorzaakt;
   • het gebruiken van toegang tot Jumbo’s administratie of daaruit verzamelde informatie, te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde email (spam); en/of
   • het anderszins in strijd handelen met de genoemde bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 1. Registratie en Privacy
 • Voor het aanmaken van een wensenlijst, het deelnemen aan het forum of een prijsvraag, het achterlaten van een review of het ontvangen van een nieuwsbrief dien je je te registreren. Registratie geschiedt door middel van een zelf te kiezen gebruikersnaam en een geldig e-mailadres. Om je te kunnen registreren dien je tenminste 16 jaar oud te zijn of toestemming te hebben van je ouders en/of voogd.
 • Door een account aan te maken op de Jumbo website stem je ermee in dat Jumbo toegang heeft tot jouw accountgegevens om klachten en/of andere aantijgingen van misbruik te kunnen onderzoeken.
 • Zodra je je registreert voor een dienst van Jumbo, worden je gegevens beschikbaar gesteld aan Jumbo, zoals beschreven in de Privacy Verklaring. Als je je gegevens opgeeft, behoud je het recht op een later moment van gedachten te veranderen en je gegevens aan te passen of te laten verwijderen.
 • Het is je eigen uitsluitende verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van jouw account geheim blijft. Om veiligheids- en andere redenen kan Jumbo van je verlangen dat je de inloggegevens wijzigt. Het is niet toegestaan om de account, dan wel de relatie met Jumbo over te dragen of te vervreemden anders dan met voorafgaande schriftelijke instemming van Jumbo. Jumbo mag ervan uitgaan van dat alle mededelingen die worden gedaan vanaf jouw account van jou afkomstig zijn.
 • Elke vorm van communicatie of materiaal dat je verzendt naar, of plaatst op, een openbaar gedeelte van deze website of de social media kanalen van Jumbo inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en/of ongepatenteerde informatie.
 • Jumbo behoudt te allen tijde het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker of IP- adres te diskwalificeren en/of de account te sluiten, indien volgens Jumbo sprake is van een inbreuk op één of meerdere punten van deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksregels die op de site te vinden zijn. Alle beslissingen van Jumbo zijn definitief en bindend. Indien de account van een gebruiker is geblokkeerd of verwijderd, mag de gebruiker zich niet opnieuw registreren voordat hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Jumbo.
 • Jumbo respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de gegevens die je aan Jumbo verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Jumbo  gebruikt je gegevens daar waar van toepassing: forum, social media kanaal, nieuwsbrief, wensenlijst en reviews. Voor het overige zal Jumbo de gegevens alleen gebruiken met jouw  toestemming, dan wel indien zij daartoe door een bevoegde autoriteit wordt verzocht of door een rechter wordt gedwongen. Jumbo zal je gegevens niet aan derden verkopen, zie ook de Jumbo Privacy Verklaring. Je stemt in met deze Privacy Verklaring wanneer je je aanmeldt voor een Jumbo account, via de Jumbo website, via correspondentie met Jumbo of een van de partner websites van Jumbo.
 1. Intellectueel eigendom
 • De websites, webdocumenten, illustraties, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten en programma’s, inclusief software, zijn eigendom van Jumbo en zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde distributie, door openbaring van vertrouwelijke informatie, het verveelvoudigen of kopiëren en gebruik ervan, volledig of gedeeltelijk, van deze websites etc. is verboden.
 • Er gelden ten minste de volgende beperkingen:
  • Commercieel gebruik of publicatie van alle of weergegeven items is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Jumbo. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie door Jumbo om de weergegeven items te gebruiken.
  • Documenten kunnen worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik op voorwaarde dat het auteursrecht en de bron verwijzingen ook worden gekopieerd, geen wijzigingen worden gemaakt en het document volledig wordt gekopieerd. Alle rechten op deze documenten zijn voorbehouden aan, en toestemming om te kopiëren moet worden aangevraagd bij, de eigenaar van de rechten.

 1. Aansprakelijkheid
 • De website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s ten aanzien van of met betrekking tot producten of licenties van Jumbo, worden geleverd “as is” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet. In geen geval zal Jumbo aansprakelijk zijn voor enige schade, inclusief,  zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het  gebruik of in verband met zulk gebruik of verlies van gebruik van de website. 
 • Hoewel Jumbo haar website met grote zorg beheert, kunnen wij niet garanderen dat alle diensten, functies, informatie, en overig materiaal, die wij verstrekken op de website correct, volledig en actueel zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de websites of de server die hen beschikbaar maakt vrij zijn van virussen en/of bugs. De voor jou op de websites zichtbare informatie kan bovendien om technische redenen (caching of anderszins) verouderd zijn. Jumbo aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Jumbo is voorts niet aansprakelijk voor:

  • schade die een gebruiker kan lijden als gevolg van de toegang tot de account door  een onbevoegd persoon.
  • problemen aangaande internetverbinding,
  • mislukte, onvolledige, verdraaide of vertraagde computertransmissies;
  • mogelijke druk- of typefouten, online dan wel offline, in materiaal met betrekking tot de websites;
  • mogelijke schade opgelopen in verbinding met of als resultaat van de informatie  en/of diensten van de website.

 • Jumbo is niet verplicht de aangeboden websites in de toekomst te blijven aanbieden en wij hebben het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken een website  tijdelijk uit te schakelen of te verwijderen als een computervirus, bug, hacker attack of een andere oorzaak de administratie of veiligheid van de website ontregelt.  Daarnaast staat Jumbo vrij in het gekozen aanbod van informatie en diensten op de website.
 • Jumbo neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites (van bijvoorbeeld retailers) die op  een of andere manier verbonden zijn aan de Jumbo websites.
 • Jumbo is niet aansprakelijk voor schades en kosten die voort  kunnen vloeien uit de niet- nakoming van deze Algemene Voorwaarden door jezelf of via een computer die gebruikt wordt om toegang te verkrijgen tot de website.

 

 1. Prijsvragen en promotionele acties

Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van Jumbo ga je als deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden. Daarnaast worden per prijsvraag en/of andere promotionele acties Specifieke Voorwaarden van toepassing verklaard.

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) en/of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag;
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Jumbo (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten/ leveranciers ten aanzien van de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen reclamebureaus, adverteerders, sponsors of producenten);
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. Jumbo kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres;
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet
  overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. In dat geval heeft Jumbo het recht om een andere winnaar te kiezen.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Jumbo is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs;
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Jumbo, adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Jumbo niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • Jumbo is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Jumbo kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen en/of vakantiereizen/vliegtickets, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 • Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend.
 • De winnaar kan tot uiterlijk twee weken na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • De winnaar van de prijs geeft Jumbo toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie, internet en social media platformen.
 • De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van Jumbo medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Jumbo voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie, internet en social media platformen. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Voor zover vereist, zal Jumbo zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting, tenzij in de Specifieke voorwaarden van de prijsvraag anders is vermeld.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Jumbo mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Privacy Verklaring zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Jumbo gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten).
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Jumbo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • Jumbo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • Jumbo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.
 • Jumbo heeft het recht deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke Voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Jumbo heeft het recht naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene alsmede de Specifieke voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Jumbo daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Jumbo op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar website) bekend worden gemaakt.
 • Voor zover deze Algemene Voorwaarden voor prijsvragen afwijken van wat in de Specifieke Voorwaarden van de prijsvraag is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke Voorwaarden.
 • De prijsvragen en andere promotionele acties van Jumbo voldoen aan de Wet op de Kansspelen en de voorwaarden van de Code Promotionele Kansspelen.
 • Promotionele acties op Facebook en Instagram zijn op geen enkele wijze gesponsord, beheerd door, of geassocieerd met Facebook en Instagram zelf. De ontvanger van de verstrekte informatie is niet Facebook, maar Jumbo. De verstrekte informatie zal uitsluitend gebruikt worden door Jumbo en zal niet worden gedeeld met derden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen verstuurd worden via het Serviceformulier op de Jumbo website. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag.

 

 1. Diversen
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten en zal de nietige of vernietigbare bepaling –  zo nodig – worden aangepast of vervangen in de lijn van deze Algemene Voorwaarden.
 • Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Algemene Voorwaarden en regels en/of specifieke gebruiksvoorwaarden op de website met betrekking tot specifieke informatie of (promotionele) acties dan prevaleert de laatste.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze Algemene Voorwaarden of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting aanhangig worden  gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter.

Discover the Wasgij Collections!
Koninklijke Jumbo BV. | All right reserved © 2024
Secured By miniOrange